Bestuur

Bestuursleden

Bestuursleden van de Stichting Helias zijn:

 • Voorzitter: Henk Poppenk
 • Secretaris: Barbara Berns
 • Penningmeester: Barbara Berns
 • Bestuurslid: Lonneke Schepens
 • Bestuurslid: Hubert Rooimans

Het bestuur ontvangt geen financiële vergoeding voor de werkzaamheden, die verricht worden ten behoeve van Stichting Helias.

Gemaakte onkosten, bijvoorbeeld reiskosten of kosten betreffende de administratie, worden in alle redelijkheid gedeclareerd en vergoed.

Doelstelling

Stichting Helias ondersteunt bestaande – en nieuwe projecten op diverse terreinen zoals, biologisch-dynamische landbouw, pedagogiek, zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking, kunst & cultuur en antroposofische geneeskunde.

Deze projecten kenmerken zich door hun gerichtheid op individuele – en sociale ontwikkeling van de mens in de samenleving, waarbij kernwaarden als vrijheid van onderwijs, duurzaamheid, respect voor de individuele vrijheid van iedere burger en gelijkwaardigheid een grote rol spelen.

Stichting Helias ondersteunt deze projecten, indien deze voldoen aan in de werkwijze genoemde criteria, met financiële middelen en in een enkel geval ook met kennis en verwijzing naar samenwerkingspartners. De nadruk ligt op initiatieven in Europa en soms ook daarbuiten.

Activiteiten van het bestuur:

Het bestuur vergadert 6 maal per jaar. Van deze vergadering worden notulen gemaakt waarin ook de besluiten zijn opgenomen. Jaarlijks wordt een jaarverslag en een financieel jaarverslag gemaakt, dat naar donateurs en overige belangstellenden wordt gestuurd. Ook op de website zijn deze verslagen in te zien.

Tevens organiseert het bestuur jaarlijks een bijeenkomst met alle direct betrokkenen van de lopende projecten in de diverse landen.

Middelen

Stichting Helias verkrijgt haar inkomsten van particulier schenkers. Dit zijn veelal periodieke afschrijvingen, donaties voor een specifiek project bij de kerstactie en incidentele legaten.

In enkele situaties werft de Stichting zelf bij fondsen.

Het vermogen van de Stichting is ondergebracht in spaarrekeningen en deposito’s.

Beleidsvoornemens 2016

Voorzetten van het huidige beleid. Enkele voorbeelden:

 • Ondersteuning van reiskosten voor docenten die vrije schoolleraren in Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland opleiden.
 • Ondersteunen van Vrije School initiatieven in Tsjechië en Slowakije
 • Meefinancieren van een opleiding voor vrije schoolleerkracht in Zuid Afrika
 • Financiële ondersteuning van muziektherapie voor getraumatiseerde kinderen in Serjaevo en Srebenica
 • Het meefinancieren van een tournee van het Sjotakovitsj ensemble
 • Het meefinancieren van een dagactiviteitencentrum voor volwassenen met een beperking in Moskou
 • Het meefinancieren van reiskosten docenten ten behoeve van een zomerweektraining voor vrije school leraren in Lissabon, Portugal.
 • Het meefinancieren van reiskosten voor docenten aan trainingen voor artsen in Cuba

Daarnaast zal de inzet voor 2016 en 2017 richt zich vooral op de volgende thema’s:

 • Versterken van het huidige bestuur
 • Ombuigen van alleen ingaan op vragen naar tevens actief op zoek gaan naar maatschappij vernieuwende initiatieven (van reactief naar proactief)
 • Eigentijdse presentatie van het jaarverslag
 • Deelname aan het 1e Worldcongress for People With A Disability te Jekatarinaburg, Rusland in september 2017

Stichting Helias ondersteunen?

07-09-2011

Wilt u stichting Helias ondersteunen door een schenking? Daarvoor zijn wij u erg dankbaar!

Lees verder